Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie nadała dziś o. Tomaszowi Gałuszce OP tytuł naukowy doktora habilitowanego w zakresie historii.

O. Tomasz Gałuszka OP (ur. 1978) w 2004 r. obronił na UPJPII rozprawę magisterską nt. XIII-wiecznych dominikańskich komentarzy do Psalmów i zdobył stopień magistra teologii, ze specjalizacją historii teologii średniowiecznej. W 2009 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum, cap. I-II. Studium historyczne i edycja tekstu. Monografia ta została opublikowana i w 2012 r. zdobyła główną nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego (PAN) dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w.

Od 2010 r. jest adiunktem w Katedrze Historii Starożytności i Średniowiecza na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z historii Powszechnej, Polski i Kościoła w średniowieczu, archiwistyki i historii papiestwa. Wykłada również w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów, gdzie prowadzi zajęcia z historii Kościoła i Zakonu w średniowieczu oraz metodyki pracy naukowej. Od 2012 r. jest również dyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie oraz koordynatorem kilku projektów naukowych, finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i Narodowe Centrum Wspierania Humanistyki.

W 2013 r. otrzymał nominację do Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Warto zaznaczyć, że jest jej najmłodszym członkiem tej najstarszej i najważniejszej polskiej świeckiej organizacji.

Podstawą do otrzymania habilitacji było osiągnięcie naukowe pt. Polska Prowincja Dominikanów w XIV wieku. Studia i nowe źródła. Jestem autorem 3 monografii naukowych, 3 edycji krytycznych tekstów średniowiecznych, współautorem i redaktorem naukowym 6 innych książek, autorem 40 artykułów naukowych.

O. Gałuszka w zakonie jest od 15 lat, święcenia kapłańskie przyjął w 2004 r. Od 2000 r. mieszka w najstarszym konwencie Polskiej Prowincji dominikanów w Krakowie.