Zasady zgłaszania intencji

Regulamin 

1. Intencje przyjmuje i realizuje Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie (dalej: „Klasztor”).

2. W celu złożenia intencji należy:

a) poprawnie wypełnić formularz zgłoszenia intencji zamieszczony na stronie https://krakow.dominikanie.pl/intencje/, poprzez wybór rodzaju intencji, określenie treści intencji oraz – dobrowolnie – podanie danych zgłaszającego intencję i kwoty ofiary;

b) przesłać wypełniony formularz zgłoszenia intencji do Klasztoru poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ,

3. Intencje można składać na msze św. zbiorowe odprawiane w różnych intencjach, za osoby żyjące lub zmarłe, w terminie wybranym przez zgłaszającego intencję;

4. Ofiary można składać za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności tpay, do którego zgłaszający intencję zostanie przekierowany podczas uzupełniania formularza na stronie na stronie https://krakow.dominikanie.pl/intencje/.

5. Intencję można odwołać albo zmodyfikować najpóźniej na trzy (3) dni przed wybranym terminem. W tym celu należy skontaktować się z Klasztorem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://krakow.dominikanie.pl/kontakt1/

6. Zgłaszane intencje nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, ani zawierać treści wulgarnej, ośmieszającej lub sprzecznej w dobrymi obyczajami. Takie intencje nie będą przyjmowane do odprawienia.

7. Klasztor zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści intencji w zakresie korekty drobnych omyłek pisarskich i językowych, jak również w celu zapewnienia wymogów natury teologicznej.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku ze zgłoszeniem intencji mszalnych w Klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:

Administrator i jego dane kontaktowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Krakowie, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

a.   emailowo pod adresem email: krakow [at] dominikanie [kropka] pl

b.   telefonicznie pod numerem telefonu: +48 12 423 16 13

c.   listownie na adres wskazany w pkt. 1.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia intencji mszalnej, która ma zostać odprawiona w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie, co stanowi realizację zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2) Dekretu, której przedmiotem jest publiczne odczytanie zamówionej przez Panią/Pana intencji w trakcie mszy św. we wskazanym w zgłoszeniu terminie.

4. W przypadku  gdy w trakcie w treści intencji wskazano dane osobowe Klasztor będzie przetwarzał je w celach archiwalnych w tzw. księdze intencyjnej w wykonaniu obowiązku nałożonego na Klasztor kan. 958 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

5. W przypadku ewentualnego przetwarzania danych osobowych osób, których dotyczy zamówiona przez Panią/Pana intencja podstawą prawną jest ochrona żywotnych interesów osoby objętej intencją (art. 7 ust. 1 pkt 4 Dekretu) w postaci jej dobra duchowego (salus animarum).

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie nie może być przyczyną odmowy odprawienia mszy św. we wskazanej przez Panią/Pana intencji.  W takim przypadku msza św. zostanie odprawiona we wskazanej przez Panią/Pana intencji bez wskazania Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osoby, objętej intencją (intencja zanonimizowana).

7. Wobec Pani/Pana (ewentualnie osoby, której dotyczy intencja) nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

Kategorie odbiorców danych osobowych

8. Treść zgłoszonej przez Panią/Pana intencji zostanie odczytana publicznie podczas mszy św. sprawowanej w naszej bazylice.

9. W związku z tym, że msze św. odprawiane w Bazylice Świętej Trójcy są transmitowane online na platformie YouTube, Pani/Pana dane osobowe – o ile będą stanowiły treść intencji – odczytane w trakcie takiej transmisji, w trakcie takiej transmisji mogą zostać ujawnione administratorowi portalu Youtube czyli Youtube LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

10. W przypadku wyboru metody złożenia płatności za pośrednictwem tpay, Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi takiej płatności może przetwarzać operator serwisu tpay, który działa jako niezależny od Klasztoru administrator danych osobowych. Klasztor zachęca do zapoznania się informacjami o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych udostępnianymi przez opertatora tpay.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odprawienia mszy św. we wskazanej przez Panią/Pana intencji, w przypadku anulowania zgłoszenia takiej intencji do dnia jego anulowania, a dodatkowo w przypadku odprawienia intencji – o ile dane osobowe będą stanowiły treść intencji – przechowywane na podstawie kan. 958 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego w wykonaniu przez Klasztor obowiązku prowadzenia księgi intencji, w której przez czas nieokreślony archiwizowane są następujące informacje: liczba Mszy Św. przyjętych do odprawienia, intencje, jak również złożona ofiarę i odprawienie.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

13. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.

14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.