Klasztor Ojców Dominikanów – ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków, otrzymał dotację na realizację projektu: Kompleksowa konserwacja Bazyliki Trójcy Świętej w Krakowie jako jeden z elementów rewitalizacji założenia klasztornego Ojców Dominikanów w Krakowie, związanej z osiemsetną rocznicą powstania klasztoru, w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

 

Ogłoszenia