DOTYCZY: przetargu na roboty budowlane związane z realizacją projektu: Kompleksowa konserwacja Bazyliki Trójcy Świętej w Krakowie jako jeden z elementów rewitalizacji założenia klasztornego Ojców Dominikanów w Krakowie, związanej z osiemsetną rocznicą powstania klasztoru.

 

Klasztor Ojców Dominikanów – ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków, na podstawie art. 14 Regulaminu udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w Klasztorze Ojców Dominikanów informuje, że w przetargu, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Robert Jaremko Firma Remontowo-Budowlana BIG-BUD, 37-543 Laszki 117

Halina Cieślik, Jan Prymon Firma Budowlano-Remontowa J&B, 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 2/7

Paweł Kwasowski Firma Usługowo-Handlowa CANEXBUD, 37-514 Munina, ul. Wodna 8.