Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie ogłasza postępowanie na dostawę mebli do Rozmównicy.

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu: „Kompleksowa konserwacja Bazyliki Trójcy Świętej w Krakowie jako jeden z elementów rewitalizacji założenia klasztornego Ojców Dominikanów w Krakowie, związanej z osiemsetną rocznicą powstania klasztoru” realizowanego w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zapytanie ofertowe

Zał 1 – SOPZ

Zał 1 – SOPZ – zał

Zał 2 – Oświadczenie

Zał 3 – Formularz ofertowy

Zał 4 – Wzór umowy

 

2020-06-09 Odpowiedzi na pytania i zmiana ZO

2020-06-09 Zał 1 – SOPZ (aktualny)